SrpskiСрпскиMagyar
19.10.2021. Уторак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

30.08.2021.
Јавно здравље
Поштовани и драги суграђани и суграђанке,
Пред Вама је упитник о јавноздравственим потребама у нашој општини/граду. Ваше мишљење о јавном здрављу нам је значајно како бисмо употпунили информације о стању јавног здравља и укључили их у План јавног здравља општине/града за период 2022-2026. године.
За попуњавање упитника је потребно око 5 минута.
Хвала Вам унапред!
 


20.07.2021.

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС бр. 104/2009 и  99/2011) и Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница на територији општине Мали Иђош заказаних за 15.08.2021. године (Сл. лист општине Мали Иђош бр. 28/2021) Општинска управа општине Мали Иђош објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Излаже се на Јавни увид део бирачког списка за територију општине Мали Иђош у згради Општинске управе општине Мали Иђош, улица  Главна 32., у Услужном центру општине Мали Иђош електронским путем.

Обавештавају се бирачи са територије општине Мали Иђош да до 31.07.2021.  године могу извршити увид у бирачки списак, тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка за територију општине  Мали Иђош у Услужном центру општине Мали Иђош, сваког радног дана у времену од 08 - 14 часова.

Након закључења јединственог бирачког списка (31.07.2021. године у 24 часа) Захтев за промене у јединственом бирачком списку (упис, брисање, исправке и друго) грађани могу поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, или преко Општинске управе, предајом  запосленом на пословима ажурирања бирачког списка (Услужни центар општине Мали Иђош) до дана 12.08.2021. године до 24 часа.

           

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Деловодни број: 016-4-47/2021-03
Дана: 20.07.2021.

                                                                                             Начелник општинске управе

Зоран Пустахија13.07.2021.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић обишао је данас у општинама Мали Иђош и Бачка Топола завршне радове на изградњи централних пречистача отпадних вода и магистралног колектора, истакавши да је то први корак у заштити реке Криваје и животне средине у тим општинама.

Реч је о пројектима за које је Покрајинска влада преко Управе за капитална улагања Војводине издвојила више од 1,6 милијарди динара.

Заштита животне средине је нешто чему је Покрајинска влада посветила посебну пажњу доношењем стратешких докумената, попут Декларације усвојене пре две године, и све то показује да радимо конкретне ствари како бисмо заштитили животну средину.13.06.2021.
02.06.2021.

Обавештење!

 На територији општине Мали Иђош дана 03.06.2021. године (четвртак) спровешће се сузбијање крпеља у складу са повољним метеоролошким условима.

Упозоравају се пчелари да је препарат токсичан за пчеле. Дејство препарата траје један дан.

 21.05.2021.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за инвестиције, урбанизам,

грађевинарство, стамбене односе и

имовинско-правне послове

Број: 350-2-1/2021-06

Датум: 23.05.2021.

М а л и   И ђ о ш

 

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за инвестиције, урбанизам, грађевинарство,

стамбене односе и имовинско-правне послове

оглашава 

 

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д   у


МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

 

 

Одлука о изради Просторног плана општине Мали Иђош донета је на седници Скупштине општине Мали Иђош и објављена је у „Службеном листу општине Мали Иђош“, бр. 55/2020.

 

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана општине Мали Иђош одржаће се у трајању од 15 дана, од 23. маја до 08. јуна 2021. године сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Мали Иђош (канцеларија бр. 21), у ул. Главна бр. 32, и на званичној интернет страници Општине Мали Иђош, www.maliidos.com.

 

Општинска управа општине Мали Иђош, као носилац израде Просторног плана општине Мали Иђош, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

 

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Одељења за инвестиције, урбанизам, грађевинарство, стамбене односе и имовинско-правне послове путем поште или пријемне канцеларије Општинске управе општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, Мали Иђош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 08.06.2021. године.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи14.05.2021.

Република Србија
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 016-1-67/2021-01
Датум: 14.05.2021. године
МАЛИ ИЂОШ


На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 60. ст.1. т.20.Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“, бр.7/2019 од 28.03.2019.), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације број В 820-6/2021 од 14.05.2021. године, председник општине доноси,


О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације за целу територију
општине Мали Иђош

1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Мали Иђош, проглашена Одлуком председника општине, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19, јер су престали разлози њеног проглашења.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука број: 016-1-122/2020-01 од 24.11.2020. године којом је ова ванрена ситуација проглашена.

2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Суботици, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Мали Иђош, интернет презентацији Општине и средствима јавног информисања.

 


М.П.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

Марко Лазић
12.04.2021.

Обавештавамо ученике средњих школа и студенте да од 01.03.2021. године локална самоуправа Мали Иђош неће обрашунавати и исплаћивати путне трошкове и домски смештај из разлога да је због ситуације са Корона-вирусом у школама и факултетима уведена он-лине настава.

Документ