SrpskiСрпскиMagyar
30.11.2021. Уторак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Јавни Поѕиви и огласи у 2019-2020


О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ


ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за привреду,  пољопривреду, урбанизам,

грађевинарство, заштиту животне средине,

комунално-стамбене послове

Број: 353-34-1/2020-05

Датум: 24.11.2020.

М а л и   И ђ о ш

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство,

заштиту животне средине, комунално-стамбене послове

оглашава

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ТОВ СВИЊА П+0

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 6391, 6392 И 6393 К. МАЛИ ИЂОШ

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (канцеларија бр. 21), у ул. Главна бр. 32 од 02. до 08. децембра 2020. године, сваког радног дана од 8 до 13 часова, односно на званичној интернет страници www.maliidos.com .

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је „ЖИВИНАСТИЈА“ ТР, ЧАБА ФЕЈЕШ ПР, из Малог Иђоша, ул. Тополски пут бр. 66.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „АРХИТОП“ ДОО из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита бр. 92.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, Мали Иђош, најкасније до 08. децембра 2020. године.

Оглас се објављује на званичној инетрнет страници www.maliidos.com, на званичној огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош, као и на инфо каналу кабловске телевизије СЗР „Домбош ТВ“ из Малог Иђоша.

 

   ОПШТИНСКА УПРАВА

  МАЛИ ИЂОШ


 


 

На основу члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“, број 37/2020), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 28.08.2020. године расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2020/2021 години

 

I

Општина Мали Иђош врши партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:

A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који редовно путују од места становања до места школе ради похађања наставе

Услови за признање права на партиципацију:

1. да је редован ученик основне или средње школе;

2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош.

Ученици средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у путним трошковима.

А/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:

1. Захтев за признавање права – (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично у Услужном центру); 
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе или основне школе; 
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља или старатеља;

4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља.

А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:


1. Ученик, који је корисник права на новчану социјалну помоћ поред документације из тачке А/1 овог огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на новчану социјалне помоћи.


2. Вуковци основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације из тачке А/1 овог огласа, прилажу и фотокопију Вукове дипломе.

3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације из тачке А/1 овог огласа, прилажу и доказ о својству ђака генерације.

4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 и са 5,00 односно 8. разред основне школе са просеком изнад 4,50, поред документације из тачке А/1 овог огласа прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, односно сведочанствa о завршеном 8. разреду основне школе а оригинал се подноси на увид службеном лицу који води поступак.

5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак, поред документације из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног и важећег Решења о признавању права на дечји додатак.

НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу.

II

 

Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима средњих и основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег и зимског распуста.

III

Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали Иђош (У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама). Адреса: Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32.

Захтеви се предају почев од 28.08.2020. године до 27.09.2020. године

О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош Председник Општинског већа Општинско веће Марко Лазић 
Број: 06-38-3/2020-01
Дана: 28.08.2020. године 
Мали ИђошОГЛАС

 за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда


 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019 и 3/2020) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 26.02.2020. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ


 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 


Ј А В Н И О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Ј А В Н И О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ


 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр. 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
 

ПОЗИВ

Покреће се управни оступак по службеној дужности ради рушења објекта
ОБАВЕШТЕЊЕ
о Сазивању јавне расправе о нацрту локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности општине Мали Иђош за период 2019-2020. годину
ОГЛАС

за отуђење непокретностии из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08–др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18–др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 11.09.2019. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 


На основу Члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 24/2016 – пречишћен текст, 27/2016, 24/2017, 25/2017, 5/2019 и 19/2019), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 15.08.2019. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2019/2020 години

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017) члана 6., 7. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступци јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС, број 16/2018), члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош, дана 05.08.2019. године доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320-3/2019-05
Датум: 02.07.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ MAЛИ ИЂОШ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320-4/2019-05
Датум: 02.07.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2020. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“,  бр. 16/2018), члана 46. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 64. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист Општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) на седници Општинског већа Општине Мали Иђош одржаној дана 18.04.2019. године донета је

ОДЛУКА
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности парц. бр. 2381 и парц. бр. 2382 к.о. Мали Иђош у јавној својини општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује

ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 1 сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Документа за преузимање:

Документација се доставља у писарницу Општине Мали Иђош или путем поште на адресу: ул. Главвна бр. 32, 24321 Мали Иђош са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 5 - сеоске куће.”

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 20. април 2019. године.