SrpskiСрпскиMagyar
17.01.2018. Среда

 

 

 

Sistem48


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner

Завршени јавни позиви и огласи - 2017. и раније

На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015, 42/2017, 94/2017), Закључка Општинског већа бр: 06-17-8/2017-01 од 31.03.2017.г, Општинско веће дана 28.12.2017.г доноси

ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује

ОГЛАС
за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине МАЛИ ИЂОШ» број 7/2006), Председник општине МАЛИ ИЂОШ је дана 16.10.2017. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016)  члана 6., 7. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („ Службени лист општине Мали Иђош“, број 16/2008) Општинско веће општине Мали Иђош, дана 05.10.2017.г доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

и   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/16), члана 200. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 18. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, као и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица број ВИИИ/2017-20 од 15.09.2017.године донете на седници Скупштине ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица, Конкурсна комисија објављује

О Г Л А С
о јавном конкурсу за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија- АП Војводина
Општина Мали Иђош
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини општине Мали Иђош
Број: 464-9-3/2017-01
Дана: 11.09. 2017. године

Ј А В Н И    О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ- ДРУГИ КРУГ

 Документи:

 

 

 

 

 


Република Србија- АП Војводина
Општина Мали Иђош
Комисија за спровођење поступка издавања у закуп објеката у јавној својини општине Мали Иђош
Број: 464-9-1/2017-01
Дана: 23.08. 2017. године

Ј А В Н И    О Г Л А С

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Документи:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у 2017/2018. години

Документи за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320-6/2017-05
Датум: 06.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа
Оделење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове
Број: 320- 5/2017-05
Датум: 06.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015, 47/2017 ), Закључка Општинског већа бр: 06-26-1/2017-01 од 26.05.2017.г. Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 26.05.2017.г. расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда
- четврти круг -

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош (“Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2016 и 13/2017) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници одржаној данa 19.05.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈОМ-ДРУГИ КРУГ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), Закључка Општинског већа бр: 06-24-4/2017-01 од 09.05.2017.г, Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 09.05.2017.г расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда
- трећи круг -

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016)  Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 13.04.2017.г расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015), Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 08.04.2017.г расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда
- други круг -

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016)  Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 13.03.2017.г расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп стана путем прикупљања писмених понуда

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош (“Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2016) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници одржаној данa 10.03.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈОМ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 8 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ОГЛАС
за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

Пословни простор, који се даје у закуп налази се у Ловћенцу, ул. М. Тита 37/а, површине 207 м2, на кп. број 4 КО Ловћенац.

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОДЕЛОМ НАЈМАЊЕ 15  ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У ОКВИРУ ПОТПРОЈЕКТА 5 РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА

 

 

 

 

 


На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош ( “Сл.лист општине Мали Иђош“25/2016) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници данa 28.10.2016. године објављује

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - ЛИЦИТАЦИЈОМ - ДРУГИ КРУГ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015) и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош на седници данa 28.10.2016. године објављује

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
путем усменог јавног надметања

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


На основу Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа (Сл. Лист Општине Мали Иђош бр. 3/2015) Председник општинског већа дана 16.08.2016. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за признавање права на партиципацију у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа у 2016/2017. години

Документа за преузимање:

Захтев и пратећа документација предају се на шалтеру број 7 Општинског услужног центра у Малом Иђошу, почев од 22.08.2016. године до 16.09.2016. године.

 

 

 

 

 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»,број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2.Одлуке о одређивању надлежногоргана за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Mали Иђош» број 7/2006 ), председник општине Мали Иђош је дана 15.07.2016.године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа 
Одељење за привреду, пољопривреду, канцеларију за локални економски развој, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове 

Датум: 12.07.2016. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

 

 

 

 


Република Србија
Општина Maли Иђош
Општинска управа 
Одељење за привреду, пољопривреду, канцеларију за локални економски развој, заштиту животне средине и комунално-стамбене послове

Број: 320-1-1/2016-05
Датум: 22.08.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

Напомена: документа за право пречег закупа - по изменама које је донело Министарство пољопривреде.