SrpskiСрпскиMagyar
30.11.2021. Уторак

 izbori 2021

izbori 2020

 

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Јавни позиви и огласи у тпоку 2021

29.10.2021

 

На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015, 42/2017, 94/2017, 16/2018), Закључка Општинског већа бр: 06-53-09/2021-01 од 24.09.2020.г, 06-51-3/2021-01 од 01.09.2021.г, 06-28-15/2021-01 од 21.06.2021.г и 06-31-13/2021-01 од 22.10.2021.г, Општинско веће дана 27.10.2021. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује

ОГЛАС

 за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда


Oglas

Obrazac________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Јавна расправа

 

 

Јавна расправа

 


 

21.10.2021.

ОГЛАС

Експропиација
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Ј А В Н И   П О З И В

З А   П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У


УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА

ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 2429/1 К. ЛОВЋЕНАЦ

 О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

 ЈАВНИ ОГЛАС

за признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2021/2022 години

 


 

Odeljenje za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. Glasnik RS“, broj 135/04i 36/09) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE

 

                Postupajući po zahtevu investitora-nosioca projekta "Milutina (Milodrag) Pejovića iz Novog Sada, ulica Vere Pavlović broj 3, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta "IZGRADNJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE" na k.p 2429/1 KO LOVĆENAC, Opština Mali Iđoš.

                 Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine Opštinske uprave Opštine Mali Iđoš, ul. Glavna br. 32. zgrada B soba br. 22 u periodu od 18.08.2021. do 27.08.2021. godine u vremenu od 8-12 časova. U istom roku, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost

 


 

Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине Општинске управе општине Мали Иђош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, број 135/04и 36/09) објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

  

                Поступајући по захтеву инвеститора-носиоца пројекта "Милутина (Милодраг) Пејовића из Новог Сада, улица Вере Павловић број 3, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "ИЗГРАДЊЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" на к.п 2429/1 КО ЛОВЋЕНАЦ, Општина Мали Иђош.

                 Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине Општинске управе Oпштине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32. зграда Б соба бр. 22 у периоду од 18.08.2021. до 27.08.2021. године у времену од 8-12 часова. У истом року, заинтересована јавност може доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност


 

 Закон о општем управном поступку


 

ОГЛАС  за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош 

 

Оглас

 

Формулар


 


 

ОДЛУКУ

 

о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали

 

Иђош прикупљањем писмених понуда

Формулар 1
Формулар 2

-_________________________________________________________________________________

ОДЛУКУ

 

о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

 


 

Оглас

 

Формулар


ОГЛАС

 за отуђење покретне ствари из јавне својине општине Мали Иђош, службеног путничког моторног возила прикупљањем писмених понуда- ДРУГИ КРУГ


Оглас

Формулар


___________________________________________________________________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За подношење пријава интерно расељених лица на територији Општине Мали Иђош за доделу средстава намењених  побољшању услова становања кроз куповину  сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Документ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА 2022. ГОДИНУ


 

На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/2019), члана 18. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица број VIII/2021-13 од дана 21.05.2021. године, Скупштина ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА СУБОТИЦA (у даљем тексту: Друштво) oбјављује

 

ОГЛАС

о јавном конкурсу за избор директора „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица


 

На основу члана 27. и члана 33. Став 2. Закона о јавној својини („ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 60. Став 1. Тачка 12). Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“, бр. 7/2019) Председник општине Мали Иђош,  дана 10.05.2021. године доноси

ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за отуђење покретне ствари из јавне својине општине Мали Иђош, службеног путничког моторног возила прикупљањем писмених понуда

и расписује

ОГЛАС
за отуђење покретне ствари из јавне својине општине Мали Иђош, службеног путничког моторног возила прикупљањем писмених понуда

  

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ


ОДЛУКA о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује ОГЛАС за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

 

ОДЛУКA о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

и расписује ОГЛАС за отуђење непокретности из јавне својине Општине Мали Иђош прикупљањем писмених понуда

 

О Д Л У К A О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

и    р а с п и с у ј е Ј А В Н И    О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ