SrpskiСрпскиMagyar
24.04.2017. Понедељак

 

 

Sistem 48

СПОНЗОРИ

Autonomna Pokrajina Vojvodine
Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj
Bethlen Gábor Alap

 

 

РХМЗ-Републички хидорметеоролошки завод Србије

 

 

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

 

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош

pannonreg

dobrauprava

uzmiracun

baner


18.04.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за  привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове
Дана: 18.04.2017. године
Број: 353-1-2-2/2017-02
Мали Иђош

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исп., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Oдлуке бр.353-1-2-1/2015-04 Комисије за планове Општине Мали Иђош објављује

ОГЛАС
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАЛИ ИЂОШ ЗА ЈАВНИ УВИД

Нацрт плана се ставља на јавни увид у канцеларији број 21. Општинске управе Мали Иђош.

Јавни увид траје од 20.04.2017. до 19.05.2017. године у просторији општинске управе где се може добити детаљна информација и доставити писмене примедбе на план.

Комисија за планове ће 22.05.2017. године одржати јавну седницу са почетком у 12.00 часова у великој сали скупштине општине Мали Иђош.
13.03.2017.

На основу члана 27. Закона о јавној својини(„ Сл.гласник РС“, 72/11, 88/13 и 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 2. Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Мали Иђош(„Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 35/2016)  Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп објеката који се налазе у јавној својини  општине Мали Иђош, именована Решењем бр: 06-30-3/2016-01 од 07.11.2016.г, дана 13.03.2017.г расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

за давање у закуп стана  путем прикупљања писмених понуда

Општина Мали Иђош даје у закуп стан, који је у јавној својини општине Мали Иђош.

Давање у закуп стана  обавиће се  путем прикупљања писмених понуда.

            Стан, који се даје у закуп налази се у Фекетићуул. Лењинова 36, површине 82 м2, на кп. Број 354/2 КО Фекетић .   

         Стан се даје у закуп, на период од 10 година.

Текст огласа преузмите овде: Јавни Оглас

Образац пријаве и понуде преузмите овде: Образац

Комисија за издавање у закуп објеката10.03.2017.

На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош (“Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2016) и члана 11. Одлуке о прибављању, коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници одржаној данa 10.03.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈОМ

Више информација и документа за преузимање можете наћи ОВДЕ.Архива >>>