SrpskiСрпскиMagyar
28.09.2020. Понедељак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

28.08.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Број: 840-1-6/2020

Дана: 28.08.2020.год.

М а л и   И ђ о ш

              На основу члана 43. Закоиа о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број 37/20):  Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош на 6. редовној седници од 28.08. 2020.године доноси

Н А Р Е Д Б У

I.

  1. 1.      Приликом одржавања јавпих културно-уметничких догађаја у затвореиом простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отворсном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

  1. 2.      Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, организују радно време на период од 06:00 до 24:00 часа уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.
  2. 3.      Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, минимаркети и др.) иврше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 24.00 часа, уз обавезну примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2.

             4.Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи.

 

II.

Ова Наредба ступа на снагу одмах.

 

III

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“, и путем средстава јавног информисања.

 

  

                                                                       Командант Штаба за ванредне ситуације

                                                                                   општине Мали Иђош

                                                                                         Марко Лазић28.08.2020.

 

На основу члана 4. Правилника о партиципирању општине Мали Иђош у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Службени лист општине Мали Иђош“, број 37/2020), Општинско веће опшине Мали Иђош дана 28.08.2020. године расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за признавање права на партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа у шк. 2020/2021 години

 

I

Општина Мали Иђош врши партиципацију у путним трошковима редовних ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Мали Иђош:

A. Партиципација у путним трошковима ученика основних и средњих школа са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош који редовно путују од места становања до места школе ради похађања наставе

Услови за признање права на партиципацију:

1. да је редован ученик основне или средње школе;

2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош.

Ученици средњих школа који понављају разред немају право на партиципацију у путним трошковима.

А/1 Документација која се подноси уз сваки захтев - ОПШТА:

1. Захтев за признавање права – (преузима се са сајта општине Мали Иђош или лично у Услужном центру);
2. Потврда образовне установе да је редован ученик средње школе или основне школе;
3. Фотокопија личне карте ученика или фотокопија личне карте једног од родитеља или старатеља;

4. Фотокопија банкарске картице ученика или родитеља.

А/2 Документација која се подноси за поједине категорије ученика- ПОСЕБНА:


1. Ученик, који је корисник права на новчану социјалну помоћ поред документације из тачке А/1 овог огласа доставља фотокопију правоснажног важећег решења о признатом праву на новчану социјалне помоћи.


2. Вуковци основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације из тачке А/1 овог огласа, прилажу и фотокопију Вукове дипломе.

3. Ђаци генерације основних школа у шк. 2019/2020. години поред документације из тачке А/1 овог огласа, прилажу и доказ о својству ђака генерације.

4. Ученици средњих школа са просеком изнад 4,50 и са 5,00 односно 8. разред основне школе са просеком изнад 4,50, поред документације из тачке А/1 овог огласа прилажу фотокопију сведочанства из средње школе, односно сведочанствa о завршеном 8. разреду основне школе а оригинал се подноси на увид службеном лицу који води поступак.

5. Ученици основних и средњих школа који су корисници права на дечји додатак, поред документације из тачке А/1 овог огласа, подносе фотокопију правоснажног и важећег Решења о признавању права на дечји додатак.

НАПОМЕНА: Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу.

II

 

Партиципација наведених трошкова из члана 2. став 2. Правилника, ученицима средњих и основних школа врши се током школске године (9 месеци), осим за време летњег и зимског распуста.

III

Документација се предаје лично или преко поште Општинској управи Општине Мали Иђош (У Ловћенцу и Фекетићу може се предати и у месним канцеларијама). Адреса: Општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна бр. 32.

Захтеви се предају почев од 28.08.2020. године до 27.09.2020. године

О признању права и висини учешћа у трошковима одлучује надлежно Одељење решењем у року од 15 дана од пријема целокупне документације.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош Председник Општинског већа Општинско веће Марко Лазић
Број: 06-38-3/2020-01
Дана: 28.08.2020. године
Мали Иђош23.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  

БР.:
 840-1-5/2020

Дана 23.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 23.07.2020. године доноси

НАРЕДБА

Члан 1.

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош доноси наредбу којом се забрањује вашар на јавним површинама насеља Мали Иђош поводом кирбаја дана 26.07.2020. године (недеља). Ова наредба се односи и на остале садржаје за забаву које крше уредбу забране окупљања.

О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција, МУП Републике Србије – Полицијска станица Мали Иђош и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

 

Члан 2.

Ова Наредба се примењује од 23.07.2020. године.

 

Члан 3.

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић17.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                   

БР.: 
 840-1-4/2020

Дана 16.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 16.07.2020. године доноси

 

НАРЕДБА 

Члан 1.

  1. Забрањује се  окупљање више од 10 лица  на јавним местима у затвореном  и отвореном простору. За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца  од  1,5  m, односно свака особа мора заузимати минимум 4 m².

 

  1. Наређује се ношење заштитних маски и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од 1,5 м.

 

Препоручује се ношење заштитних маски  и на свим осталим јавним местима на отвореном простору.

3.         Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да у угоститељским објектима који немају башту као и ноћним клубовима на територији општине Мали Иђош, да ограниче радно време на период од 06.00 до 21.00 час.

4.         Наређује се привредним субјектима који обављају утоститељску делатност да угоститељским објектима који имају башту радно време у затвореном делу објекта ограниче до 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) до 23.00 часа.

5.         Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини маркети, и др.) и врше услуге да радно време организују у периоду од 06.00 до 21.00 час.

6.         Ограничење из тачке 5. ове Наредбе не односи се на апотеке, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и шалтерску продају хране.

7.         У свим јавним затвореним просторима односно објектима као и у свим привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима (супермаркети, мини маркети, и др.), угоститељским објектима, баштама и другим објектима где се врши продаја робе и пружање услуга ограничава се број лица која могу бити истовремено присутна у објекту, тако да на свака 4 m² може бити присутно једно лще.

На улазу у објекат из става 1. ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.

8.         На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце. На улазу мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.

9.         Сахране се ограничавају на присуство највише 10 особа и са минимално протоколарно потребним бројем људи уз обавезну употребу маски, заштитних рукавица и дезинфекцију просторија и људи.

10.      Надзор над применама мера ове Наредбе вршиће Општинска управа општине Мали Иђош у сарадњи са надлежним државним органима из своје надлежности.

11.       Мере из ове Наредбе примењиваће се од 16.07.2020.године и у складу са ситуацијом по потреби ће се мењати.

 

Члан 2.

Ова Наредба се примењује од 16.07.2020. године.

 

Члан 3.

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“ и путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко ЛазићАрхива >>>