SrpskiСрпскиMagyar
20.08.2018. Понедељак

 

 

 

Sistem48


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

dobrauprava

uzmiracun

baner


26.07.2018.

Изашао је четврти број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".28.06.2018.

Изашао је трећи број Информатора општине Мали Иђош.

Бесплатан штампани примерак Информатора може се преузети у општинском услужном центру, месним заједницама...

Бесплатни електронски примерак Информатора може се преузети са странице сајта "Билтен".18.06.2018.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић и председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор посетили су данас општину Мали Иђош, а пре тога и Бачку Тополу, а све у циљу решавања проблема загађености реке Криваје. Испред зграде општине, дочекали су их представници локалне самоуправе на челу са Марком Лазићем, председником општине и Сиђи Иштваном, председником скупштине општине.

Након разговора, обиласка терена и упознавања са актуелном проблематиком и досадашњим радом на изналажењу решења за постојеће проблеме, договорено је да ће се у наредном периоду заједнички радити на њиховом решавању.

Председник Мировић рекао је да је циљ посете био да се на лицу места увере у размере, како је оценио, великог проблема, са којим се мештани тих општина суочавају годинама. "Одлучили смо да у наредних неколико месеци, у сарадњи са локалним самоуправама, припремимо велике пројекте који се односе на изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Бачкој Тополи и Малом Иђошу, за шта грађевинске дозволе већ постоје", рекао је председник Мировић.

Он је истакао да је током посете Бачкој Топли одржан и састанак са власницима индустријских постројења тог краја, који су међу највећим загађивачима, те додао да је са њима договорено да, уз подршку покрајине, раде на израдњи предпостројења у својим компанијама. "Ово је вишегодишњи посао, који ћемо заједно реализовати, а поред пречистача отпадних вода, односи се и на изградњу канализационе мреже, централних колектора и целокупног чишћења тока реке Криваје", навео је председник Мировић и додао да је реч о стратешком развојном и инфраструктурном пројекту, за чију реализацију очекује подршку и других локалних самоуправа.

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор изјавио је да је реч о великом пројекту и подухвату, те додао да очекује да пречистач отпадних вода буде изграђен у наредних неколико година. "Захваљујући одговорној политици коју води Покрајинска влада, у ситуацији смо да можемо да се бавимо решавањем питања заштите животне средине, што је веома значајно", рекао је председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор.

Извор: vojvodina.gov.rs13.06.2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница
(Келебија), објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 108/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 20. јуна до 4. јула 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Новог Сада и града Суботице и општина Бачка Топола, Врбас и Мали Иђош.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 4. јулом 2018. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.Архива >>>